ترجمه مقالات تخصصی و مستندات پژوهشی دامپزشکی

- مفاد و اساس نامه شرکت در این وبلاگ

- تمامی مقالات ارائه شده که ترجمه شده اند دارای مشخصاتی تحت عنوان سند هستند.

- تمامی مقالات ارائه شده در این وبلاگ  Open Access بوده و باذکر منبع مربوطه ترجمه می شوند. 

- سفارش و تمایل برای ترجمه کامل یا بخشی از  مقالات ارائه شد در این وبلاگ پذیرفته می شود. 

- مالک مقاله ترجمه شده می تواند پدیدآورنده ، مترجم یا خریدار اثر باشد.

-مقالات ترجمه شده در این وبلاگ دربخش مربوطه عرضه می شوند.

-  ارزش گذاری  مقاله توسط مالک صورت می گیرد.

- حق فروش مقاله با آخرین مالک آن اثر می باشد.

- ارائه مقاله و شرکت خریداران و فروشندگان مقالات در این  وبلاگ به منزله پذیرش مفاد فوق می باشد.